Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego:


I. Postanowienia ogólne
Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa
zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego
na stronie internetowej Studia Graficznego Karol Romanowski (www.karolromanowski.com), w
celu uzyskania odpowiedzi na pytanie w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej
www.karolromanowski.com zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania
usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie
przewidzianym niniejszym Regulaminem.
III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”
1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez
Użytkownika jakichkolwiek formalności.
2. Studio Graficzne Karol Romanowski zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do
Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością
Studia Graficznego Karol Romanowski, w zakresie tematycznym w nim określonym.


IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania
Użytkownika
1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na
które składają się:
a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i
informacji: imię, adres e-mail i treść wiadomości,
b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego
wszystkie postanowienia,
c. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich
archiwizacji,
d. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu
kontaktowym „Wyślij wiadomość”.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z
przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również
do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do
niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym
Regulaminie.


V. Odpowiedzialność Studia Graficznego Karol Romanowski
1. Studio Graficzne Karol Romanowski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje
Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji
uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. Studio Graficzne Karol Romanowski oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez
Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego mają:
a. walor informacyjny,
b. nie mają charakteru porady prawnej,

c. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Studia Graficznego Karol
Romanowski.

3. Studio Graficzne Karol Romanowski nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności
do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Studio Graficzne
Karol Romanowski lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem
systemu teleinformatycznego i strony internetowej www.karolromanowski.com.
4. Studio Graficzne Karol Romanowski zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą
umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej
www.karolromanowski.com, w zakładce Kontakt.
5. Studio Graficzne Karol Romanowski zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania
oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.


VI. Przetwarzanie danych osobowych przez Studio Graficzne Karol
Romanowski
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) jest Studio Graficzne Karol
Romanowski z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Karola Hiellego nr 3, 96-300 Żyrardów.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez
osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu
kontaktowym.
3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię i adres e-mail.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić
uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Każdemu Użytkownikowi, zgodnie z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo do odwołania zgody na
przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres:
studio@karolromanowski.com
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie
za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

7. Administrator danych spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).